home-page
Deel op facebook

Nieuws en veelgestelde vragen

Nieuws

Vraag provincieraadslid Louis Schoofs over Oosterweelgrond

26-06-2021

Het provincieraadslid Louis Schoofs diende onderstaande interpellatie in voor de provincieraad van 24 juni 2021:

Tijdens de graafwerken voor de Oosterweelverbinding is vorige week formeel aan het licht gekomen dat in de site in Zwijndrecht te hoge PFOS-concentraties in de grond zitten afkomstig van 3M fabriek. PFOS wordt omschreven als zeer giftig en op termijn kankerverwekkend. De bezorgdheid om de volksgezondheid is essentieel en de verontwaardiging dat deze vervuiling zo lange tijd geminimaliseerd is, is groot. Voor de sanering van de storten in de kleiputten en de opvulling van deze kleiputten is immers overeengekomen dat Oosterweelgronden zullen aangevoerd worden. De gronden die toegevoerd worden zouden niet van de 3M site komen, maar van andere plaatsen. Ik verwijs naar de verenigde raadscommissie van 18 maart dit jaar. (nvdr: zie kaartje hierboven voor de locaties van de gronden die naar de kleiputten zouden kunnen komen)

De inwoners rondom de kleiputten zijn op het vlak van stortgeschiedenis in het verleden te veel genegeerd geweest om dit zo maar te laten passeren. Het wantrouwen is begrijpbaar en terecht. Een noodzakelijke sanering van het gebied met zuivere grond is het minste wat de omgeving kan verwachten.

Daarom deze uitdrukkelijke vragen aan de deputatie.

Welke garanties biedt de deputatie dat de gestorte gronden van Oosterweelwerken zuiver zullen zijn en geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid? Hoe zal de herkomst van de gronden gemonitord worden? Hoe en wanneer zullen de bestemde gronden voor de kleiputten gecontroleerd worden, voor ze toekomen in de kleiputten? Hoe en welke transparante, duidelijke en up to date informatie zal hierover aan de bevolking gegeven worden? Welke milieunormen zullen gehanteerd worden?

Het antwoord van gedeputeerde Ludwig Caluwé kan je hier nalezen.
Nieuws

Provincie Antwerpen zet golfterrein om naar groengebied

08-06-2021

Het gebied van de kleiputten Terhagen in Boom en Rumst is voorbehouden voor een golfterrein. Met de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Groengebied Terhagen Boom zorgt de provincie Antwerpen ervoor dat het een groen gebied kan blijven, met een stukje voor lokale recreatie. Van 14 juni tot en met 12 augustus 2021 kan iedereen zijn of haar mening geven over de eerste documenten bij de opmaak van het PRUP.

Tijdens het participatietraject in 2018, over de eindinrichting na de sanering, verzamelde de provincie Antwerpen heel wat suggesties en bedenkingen over hoe het gebied van de kleiputten er in de toekomst kan uitzien. De omwonenden en de overheden kwamen overeen dat het gebied groen én voor iedereen toegankelijk moet blijven. Sinds 1998 is het een zone bestemd voor golf, wat dus niet meer strookt met de huidige visie. Om de bestemming te wijzigen, maakt de provincie Antwerpen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Groengebied Terhagen Boom op. De eerste documenten, de start- en procesnota, zijn klaar. Daarin staat wat de provincie Antwerpen met het PRUP wil bereiken en hoe ze het PRUP opmaakt.

Luk Lemmens, gedeputeerde bij de provincie Antwerpen en bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, licht toe:
“We komen tegemoet aan de oproep om het gebied groen en  toegankelijk te houden. We schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie, bijvoorbeeld als nieuwe locatie voor de visclub of een jeugdvereniging. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. We zetten in dit PRUP volop in op natuurbeleving in het groengebied.”

Hoe je mening geven?

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 14 juni tot en met 12 augustus 2021, kan iedereen zijn of haar mening over de start- en procesnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom geven.
“We organiseren ook een infomarkt op woensdag 23 en donderdag 24 juni 2021. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt nadien vragen stellen aan de projectmedewerkers”, gaat Luk Lemmens verder. “Om de infomarkt te bezoeken, moet je op voorhand een tijdslot reserveren.”


Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vraagt de provincie Antwerpen het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties. Die adviezen voegt ze samen met de reacties uit de publieke raadpleging, en gebruikt ze om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komt de provincie Antwerpen tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Blijf je graag op de hoogte over de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen Boom? Raadpleeg dan regelmatig de website van de provincie Antwerpen: www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom.


Bodemsanering

Het PRUP gaat niet over de noodzakelijke bodemsanering van de kleiputten. Het gaat over de bestemming en de functie van het gebied: waarvoor en op welke manier mag het gebruikt worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen coördineert de bodemsanering. Binnen het gebied liggen meerdere te saneren zones waaronder het voormalige huisvuilstort van de stad Antwerpen en het voormalig asbeststort van Ethernit. De nodige vergunningen voor de sanering en het daaropvolgende landschapsherstel zullen in de loop van 2021 aangevraagd worden: vooreerst een omgevingsvergunning en daarop volgend het bodemsaneringsproject (BSP). Infomomenten en publieke raadpleging hierrond volgen later dit jaar en in de loop van volgend jaar. Meer informatie over de sanering vind je op www.kleiputtenterhagen.be.

 

PRAKTISCHE INFO


PUBLIEKE RAADPLEGING

Wanneer? Van 14 juni tot en met 12 augustus 2021.

Waarover? Start- en procesnota, beschikbaar op www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom en op deze locaties:

Ø  provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (tel. 03 240 66 23);

Ø  gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom (tel. 03 880 18 50);

Ø  gemeentebestuur Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst (tel. 03 880 00 60).

Hoe reageren? Schriftelijk van 14 juni tot en met 12 augustus 2021 op één van de volgende manieren:

Ø  Per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;

Ø  Online op www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom;

Ø  Per brief (aangetekend verzenden of tegen ontvangstbewijs afgeven) aan:

o   provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;

o   gemeentebestuur Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;

o   gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;

Ø  Tegen ontvangstbewijs afgeven op de infomarkten van 23 en 24 juni 2021.

 

INFOMARKT

Wanneer? op woensdag 23 en donderdag 24 juni 2021

Hoe bezoeken? Door op voorhand een tijdslot te reserveren: online op www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom, telefonisch op 03 240 66 23 of per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be

Waar? Sporthal Braxgata, Kapelstraat 145, 2850 Boom

Meer info:
www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom

 

(foto: Wandelaars in het gebied - Copyright: Provincie Antwerpen)

Nieuws

Studie ontvangende groeve en graverij

22-03-2021

De studie ontvangende groeve (SOG) draagt bij tot het milieuhygiënisch verantwoord opvullen van de voormalige kleiputten in Terhagen met bodemmaterialen. Bescherming van de grondwaterkwaliteit is daarbij prioritair. Bij de opzet van de studie moet de groeve en meer bepaald de relatie of interactie van de groeve met de nabije omgeving zeer goed gekend en beschreven zijn vóór men kan nadenken over de aard van aan te voeren bodemmaterialen. 

Je kan hier een bevattelijke samenvatting van deze studie lezen. De integrale studie kan je hier downloaden.

Conclusie studie:

Bodem (0-1 m): vrij hergebruik. Geen verhoging Cr. Formatie van Lillo en Kattendijk uit Oosterweelproject zijn geschikt. Substraat (1-1,5 m): vrij hergebruik. Verhoging van Cr boven waarde vrij hergebruik toegestaan. Ondergrond (> 1,5 m): gronden moeten voldoen aan 80 % BSN III. In concreto betekent dit maximaal code 4x1.

In de praktijk:

1. Contractueel is bepaald tussen de 4 partijen dat enkel code 211, 311 en 411 kan worden aanvaard
(andere codes die vallen binnen maximum 4y1 dus niet aanvaard)

2. In de omgevingsvergunningsaanvraag wordt ook niet meer aangevraagd dan 211, 311 NA, 411 NA, dwz gronden die niet verontreinigd zijn

3. De aanvulling gebeurt zoals voorzien in studie INBO én SOG samen:

Bodem: Lillo of Kasterlee / geen overschrijding Cr Dieper: Berchem en Boom ook toegelaten / van nature meer Cr dan vrij hergebruik / deze formaties en aanrijkingen vandaag reeds in het gebied voor

 

Nieuws

Geluidshinder tijdens de sanering en heraanleg van de kleiputten

28-02-2021

Effecten van geluidsverstoring voor omwonenden

Om de onderstaande beoordelingen goed te begrijpen en te kunnen inschatten, zijn er vooraf 3 belangrijke opmerkingen te maken:

er vinden geen werken plaats tijdens de nacht (geen werken tussen 19u en 7u) en nooit op weekenddagen of feestdagen. alle inschattingen door de deskundige zijn een weergave van het slechtste geval, zijnde: wanneer machines continu werken. In de praktijk zijn grondverzetmachines voornamelijk discontinu aan het werk. De 2 belangrijkste min of meer continue bronnen zijn: het afladen van de schepen bij de kaai en het transport van gronden langsheen de hoofdwerfroute (dit is door de corridor Molleveld tot in het gebied). Haast alle andere activiteiten zijn tijdelijk van aard (waarmee wordt bedoeld: slechts tijdelijk in eenzelfde gebied actief) en meer discontinu.

Tijdens de ontbossing

De werken van ontbossing zullen aanleiding geven tot geluidsemissies. De ontbossing zal gebeuren met harvesters. Een harvester is een zelfrijdende houtoogstmachine om bomen in één arbeidsgang te vellen, te onttakken, te korten en te stapelen. De geluidsproductie van een harvester is lager dan die van een motorzaag en produceert minder hoge tonen. Een motorzaag is hoorbaar tot op honderden meters afstand, een harvester tot ongeveer 100 m. Meestal wordt de aanwezigheid van een harvester verraden door de hoge tonen van de velzaag die in werking treedt, een typisch geluid. Doordat de productiviteit van een harvester vele malen hoger ligt dan die van een ploeg arbeiders met motorzagen, is de verstoringtijd in het bos aanzienlijk korter bij de inzet van een harvester.  In de praktijk slechts enkele dagen per ontbossingsfase.

Er zullen geen hakselaars worden ingezet. Alle takhout en bladeren blijven ter plaatse en worden afgedekt met bodemmateriaal tijdens de werken. Hierdoor wordt ook de geluidshinder die hiermee gepaard gaat, vermeden.

Tijdens sanering en creatie nieuwe morfologie

De sanering en creatie van het nieuwe landschap gebeuren met machines die geluid produceren. De werken zullen ca. 7 à 8 jaar duren. Het materieel dat hierbij zal worden ingezet zijn (rups)kranen en dumpers. Van al deze bronnen zijn de geluidsemissies bekend door vele eerdere studies en MER’s.

Op de kade langs de Rupel zullen er maximum 2 kranen in werking zijn om de grond van het schip naar de dumpers te laden. De dumpers rijden dan via een werfroute naar het projectgebied waar de gronden worden gestort. Een kraan of wiellader egaliseert, verdicht en profileert deze gronden.

De opvulactiviteiten zullen zeker een effect hebben op het omgevingsgeluid, afhankelijk van de locatie van de activiteiten in het projectgebied.

1. Aan de oever van de Rupel wordt tijdens het laden een LAeq,1h van +/- 45 dB(A) (*) verwacht. Door industrie en verkeer op de Nieuwstraat / Kapelstraat bedraagt het omgevingsgeluid aan de oever van de Rupel echter nu al meer dan 45 dB(A).

2. In het projectgebied is vooral de ligging van de hoofdwerfroute van belang. Deze zal op minstens 200 m van de woningen in de Bosstraat/Nachtegaalstraat liggen. Toch wordt het effect van geluid hier als verwaarloosbaar tot beperkt negatief beoordeeld. Dit omdat het omgevingsgeluid stijgt maar er anderzijds toch voldaan is aan de bepalingen van VLAREM II.

Er zal op minder dan 200 m van de woningen langs de Bosstraat/Nachtegaalstraat geen werfweg liggen maar er zal wel degelijk gewerkt worden. In dit segment van het te saneren gebied zal het asbeststort als eerste gesaneerd worden. Tijdens de sanering van dit deel is er tijdelijk geluidshinder te verwachten voor de Bosstraat/Nachtegaalstraat.

Er is in het landschapsontwerp een zogenaamd “balkon” voorzien dat gemiddeld 5 m hoger zal liggen dan de Bosstraat en veel hoger dan de dieper in de kleiputten gelegen delen.  Dit balkon zal volgens de geluidsdeskundige fungeren als geluidsberm en zo het geluid van de werken dieper in het gebied dempen. Door het balkon kan voor Bosstraat/Nachtegaalstraat de geluidshinder dus beperkt worden tot een zeer tijdelijke situatie (in casu beperkt tot de sanering van de zone vlakbij de straat).  Belangrijk is dan ook dat het Bosstraat-Balkon meteen wordt aangelegd tijdens de sanering van het asbeststort.

3. Door de 32 dumperbewegingen per uur wordt voor de werfroute vooral ter hoogte van de woningen in het Molleveld/Kapelstraat geluidshinder verwacht indien geen extra maatregelen worden genomen. Door de passerende dumpers stijgt het omgevingsgeluid tot 48 à 52 dB(A) zodat er niet meer voldaan wordt aan de bepalingen van VLAREM II. Om het effect van aanzienlijk negatief (-3) tot minstens beperkt negatief (-1) te milderen moet de werfweg naar de woningen worden afgeschermd met een gronddam die minstens 6 m hoog is. Deze gronddam kan beginnen ten zuiden van de Kapelstraat (langs de tunnel) tot 100 m ten noorden van de Kapelstraat en zal zo dicht mogelijk tegen de eigenlijke werfweg worden aangelegd, met bij voorkeur een steile zijde langs de werfweg. De ligging van de gronddam vind je terug op de figuur hieronder.

Voor de overige woningen aan de Kapelstraat en het Boonhof worden geen overschrijdingen van de milieunorm voor geluid verwacht.

Situering gronddam t.h.v. Molleveld/Kapelstraat.

 

Effecten van geluidsverstoring op dieren

Tijdens de werken zal er door het gebruik van allerlei werfmachines een geluidstoename zijn. Deze geluidsverstoring zal voornamelijk discontinu en niet-permanent zijn. Net als bij de mens is geluidsverstoring voor dieren een “subjectieve” ervaring die door verschillende soorten anders wordt opgevat, of waarbij gewenning kan optreden. Het gebied kan als kwetsbaar tot zeer kwetsbaar voor geluidsverstoring worden beschouwd (aanzienlijk negatief effect).

Om de verstoringstijd zo kort mogelijk te houden, zal de ontbossing gebeuren met harvesters en er zullen geen hakselaars worden gebruikt. Zie hierboven.

De ontbossing wordt uitgevoerd buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus. Hiermee wordt de impact op zowel broedvogels (officieel broedseizoen: 15 maart – 30 juni) als de impact op eventuele (maar in het projectgebied niet verwachte) kraamkolonies van vleermuizen (voornamelijk juli tot half augustus) voorkomen.

Ook het heien van buispalen en damwanden tijdens de bouw van de tijdelijke overslaginfrastructuur moet gebeuren buiten het uitgebreide broedseizoen – dat wil zeggen buiten de periode van 15 maart tot 30 augustus.

In het algemeen kan er gesteld worden dat de fauna binnen het projectgebied ingevolge de werken gedurende 7 à 8 jaar een geluidsverstoringseffect zal ondervinden boven de verstoringsdrempel voor bosvogels van 43 dB(A).

Tijdens de werkzaamheden zal het kleiputtengebied zijn functie als broed- en overwinteringsplaats deels verliezen. Het zwaartepunt van het inrichtingsgebied en de aanvoerroute doorheen Molleveld liggen eerder aan de westelijke rand van het projectgebied waardoor geluidsverstoring ter hoogte van de noordelijke plas, het bos van Terhagen, het plassengebied van Natuurpunt en de meer oostelijk gelegen plassen en kleiputten, veel beperkter tot onbestaande zal zijn. Al deze gebieden zullen dan ook kunnen fungeren als toevluchtplaatsen voor de fauna tijdens de werkzaamheden.

Aan de aannemer zal worden opgelegd bij de reliëfaanleg maximaal rekening te houden met verstoringsgevoelige gebieden in de omgeving en in die situaties maximaal te werken buiten het uitgebreide broedseizoen.

Indien werken niet volledig ingepland kunnen worden buiten het broedseizoen, moeten ze starten vòòr het uitgebreide broedseizoen (d.w.z. voordat broedvogels er zich nestelen) en continu doorlopen.


(*) 

De dB(A) is de eenheid, afgeleid van de gewone decibel, die de geluidssterktes corrigeert voor de gevoeligheid van het menselijk oor.

De LAeq,1h: Om het verkeersgeluid te evalueren gebruikt men meestal niet de maximum voorkomende geluidsniveaus, maar wel het energetisch gemiddelde geluidsniveau gedurende een zekere periode (hier gedurende 1 uur, 1h). 

Omdat geluid werkt volgens een logaritmische schaal en het voor veel mensen moeilijk zich iets voor te stellen bij de verschillende geluidsdrukniveaus is hieronder een tabel opgenomen met de beschrijving van een aantal geluidsniveaus:

 

LAeq in dB(A)

Waarneming

Voorbeelden

130

pijngrens

straalmotor op 25 m

120

oorverdovend

motor met vrije uitlaat

110

onuitstaanbaar

knetterende motor
cirkelzaag

100

intens

compressor
buitenboordmotor
drilboor

90

zeer luid

moto
vrachtwagen
dieselmotor
koffiemolen op 1m

80

luid

fabriek
station
wekker op 0,60 m
bromfiets

70

redelijk luid

auto
stofzuiger op 3 m

60

reeds hinderend

stromend water
wasmachine op 3 m

50

Gematigd

luide stem
een veld in de zomer
(vogels, insecten)

> 45

 

Huidig geluidsniveau langs de oever van de Rupel ten gevolge van industrie en verkeer langs de Kapelstraat / Nieuwstraat

40

zeer gematigd

normale stem
rustige ontspanningszaal

30

zwak

gefluister
zacht stemgeluid