Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Voormalig asbeststort wordt ontoegankelijk gemaakt

Het voormalige asbeststort in de kleiputten van Terhagen wordt volledig omheind. Dit om te vermijden dat buurtbewoners en passanten in contact kunnen komen met asbest. Recent werd na waarneming, staalnames en laboanalyses vastgesteld dat door erosie op een aantal plaatsen asbest aan de oppervlakte is gekomen. Het risico bestaat voor het opwaaien en verspreiden van het asbest.  

Om te vermijden dat er zich gezondheidsrisico’s zouden voordoen, besloten we om elk mogelijk contact met asbest  te verhinderen door het voormalige asbeststort in de kleiputten van Terhagen volledig te omheinen.

In eerste instantie plaatsen we hekken aan de toegangswegen waarbij de toegang tot het gebied verboden wordt. Zo kan niemand per ongeluk op het vervuild terrein terecht komen. De volledige afsluiting van het asbeststort volgt zo snel mogelijk. Tegelijk dekken we de plaatsen waar asbest aan de oppervlakte ligt af met aangevoerde grond.
We blijven op regelmatige basis inspecties uitvoeren om de situatie nauwgezet op te volgen.

Deze voorzorgsmaatregelen nemen we in afwachting van de geplande grondige sanering van het hele kleiputtengebied. De manier waarop een bodemvervuiling gesaneerd moet worden, is wettelijk geregeld in het bodemdecreet. Het bodemdecreet voorziet dat een erkende deskundige een uitgebreide studie maakt, het bodemsaneringsproject (BSP) waarin de verschillende saneringsmogelijkheden vergeleken worden op basis van duidelijke criteria. Het resultaat van deze studie is de sanering die moet uitgevoerd worden. Dit is geen keuze of voorstel van de eigenaars of overheden, maar een objectieve conclusie van de bodemsaneringsdeskundige.

De definitieve sanering van het asbeststort wordt ook als eerste binnen het globale saneringsproject van de kleiputten aangepakt. Een afzonderlijke grondige sanering van het asbeststort kan niet plaatsvinden voor 2021 omwille van de wettelijk te doorlopen, administratieve procedures. Dit behelst onder meer de opmaak van een milieueffectenrapport (MER), een bodemsaneringsproject (BSP), van een boscompensatiedossier, van een aanbesteding van werken…

De definitieve sanering van het asbeststort zal gebeuren door afdekking met signaalfolie. Bovenop die signaalfolie komt een ruime hoeveelheid grond. Dit met een dikte die opnieuw bebossing toelaat. De huidige ongezonde situatie is precies ontstaan omdat de beide stortplekken in de jaren ’90 op een slordige manier werden afgedekt met zeer beperkte hoeveelheid grond. Dan komt door bodemerosie (omwille van regen, wind, betreding, afschuivingen) asbest toch weer bloot te liggen. Precies omdat we deze problemen voor de toekomst willen vermijden, zal de definitieve sanering (ten vroegste 2021) grondig gebeuren en met een degelijke voorbereiding.

De projectpartners beseffen dat het saneringsproject een grote impact zal hebben op de omgeving. Anderzijds biedt het ook kansen. Kansen om een vervuilde situatie met blijvende gezondheidsrisico’s om te vormen tot een gezond en groen gebied.

Deel op facebook