Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Nieuws en veelgestelde vragen

Nieuws

Provincieraad keurt definitief PRUP Groengebied Terhagen Boom goed

23-06-2023

Op de oude kleiputten in Terhagen mag volgens het gewestplan een golfterrein komen. Om het gebied groen en toegankelijk te houden wijzigt de provincie Antwerpen die bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. De provincieraad stelde daarvoor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Groengebied Terhagen Boom vandaag definitief vast. Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, verduidelijkt: “De oude kleiputten in Terhagen, op de grens van Boom en Rumst, zijn een omvang- en reliëfrijk gebied. Geschikt dus voor een golfterrein, wat de Vlaamse overheid in het gewestplan ook als bestemming aangaf maar in werkelijkheid nooit gerealiseerd werd. Met de opmaak van het PRUP Groengebied Terhagen Boom wijzigt de provincie Antwerpen de bestemming naar natuurgebied met zachte recreatie en een kleine zone voor lokale dagrecreatie. Dit wil zeggen dat het gebied groen en toegankelijk blijft.” Natuurgebied met zachte recreatie dat is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, mountainbike, spelen, rust- en natuurbeleving. Kleinschalige infrastructuur om het gebied toegankelijk te maken en voor natuureducatie is ook mogelijk. In de kleine zone voor lokale dagrecreatie is ruimte mogelijk voor bijvoorbeeld een visclub of petanquebanen. Er is geen plek voor verblijfsrecreatie, activiteiten met elektronisch versterkte muziek en geluidsproducerende sporten zoals motor-, auto- of schietsport. Na een procedure van 2 jaar stelde de provincieraad vandaag het PRUP definitief vast. De Vlaamse overheid buigt zich nu over het definitieve PRUP en heeft 45 dagen de tijd om het PRUP te schorsen of te vernietigen. Doet ze dat niet, dan publiceert de provincie Antwerpen het PRUP in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na die publicatie gelden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften.   Bezoek de webpagina’s over dit PRUP voor meer informatie: www.provincieantwerpen.be/GroengebiedTerhagenBoom 

Nieuws

OVAM bevestigt saneringsnoodzaak en vraagt technische aanvullingen BSP

27-04-2023

Op 23 februari 2022 dienden De Vlaamse Waterweg N.V. en de provincie Antwerpen samen bij de OVAM een Bodemsaneringsproject (BSP) in voor de sanering van het asbeststort en huisvuilstort in de kleiputten van Terhagen via afdichting. Dit BSP werd in openbaar onderzoek gebracht in de loop van de maanden maart tot juli 2022. Er waren talrijke inspraakreacties waarbij zowel het OBBO (oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek), de saneringsnoodzaak, de inhoud van de omgevingsvergunning als het bodemsaneringsproject zelf in vraag werden gesteld. De OVAM sprak zich over deze BSP-aanvraag uit via een brief gedateerd 8 maart 2023. Deze brief kan je hier integraal nalezen. Ze vraagt dat het BSP gewijzigd of aangevuld wordt, en bepaalt dat het aldus aangevulde BSP voor 16 februari 2024 opnieuw moet worden voorgelegd. Deze vraag motiveert de OVAM als volgt: Allereerst wordt opgemerkt dat er géén elementen of dossiergegevens worden ingeroepen die de saneringsnoodzaak tegenspreken. Die saneringsnoodzaak blijft dan ook overeind. Wél worden een aantal bezwaren geopperd die de OVAM volgt, en waardoor het ingediende BSP moet worden aangevuld. Ook op basis van eigen bevindingen vraagt de OVAM aanpassingen. Samengevat slaan deze aanvullingen op: - een betere uitwerking van de milieueffectbeoordeling, in het bijzonder wat het transport van het percolaat betreft; - het wegwerken van de onduidelijkheid rond de aanwezigheid en stevigheid van de zuidelijke kleidijken; - bijkomend onderzoek over de stabiliteit en zettingen van de ophogingen; - meer duidelijkheid over de waterhuishouding, voor, tijdens en na de werken; - een meer consistente uitwerking en verfijning van de MCA (multicriteria-analyse).   De BSP-aanvragers zullen er alles aan doen om deze bijkomende onderzoeksvragen op deskundige wijze te beantwoorden en zo snel als mogelijk een aangevuld BSP in te dienen. Zij stellen daarbij vast dat de saneringsnoodzaak zelf door de OVAM wordt herbevestigd, en de voorgestelde saneringstechniek door afdichting evenmin in vraag wordt gesteld.  Zoals steeds zal over het bijkomend onderzoek en de resultaten ervan worden gerapporteerd via onze website. Hopelijk zullen deze aanvullingen leiden tot een definitief BSP en kan eindelijk tot de effectieve sanering van de storten worden overgegaan.  Tot dan zal het asbeststort afgesloten blijven en wordt er met regelmatige inspecties over gewaakt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zoals bevestigd werd via luchtmetingscampagnes.      

Nieuws

Bodemsaneringsproject (BSP): een nieuw openbaar onderzoek

07-06-2022

OVAM opteert ervoor om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren van het BSP Kleiputten Terhagen, en dit zowel in Boom als in Rumst.Het  ‘Bodemsaneringsproject kleiputten Terhagen te Boom en Rumst’, ingediend op 23 februari, werd reeds in de periode van 11 maart  tot 14 april 2022 aan een openbaar onderzoek onderworpen, georganiseerd in de gemeente Rumst maar niet in de gemeente Boom. Tijdens dat openbaar onderzoek werd in bezwaren geargumenteerd dat het openbaar onderzoek daardoor onvolledig was. Ook werd opgeworpen dat de project-mer-screeningsnota niet voldeed. Omdat er niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de werken geen enkele invloed hebben op het grondgebied van de gemeente Boom kiest OVAM ervoor om het project (opnieuw) voor advies en openbaar onderzoek voor te leggen aan de gemeenten Rumst en Boom. Aan de aanvragers werd tevens om een bijkomende onderbouwing bij de screeningsnota gevraagd die ingaat op de cumulatieve effecten van het onttrekken en transport van het percolaat (water dat door vervuild materiaal, bijvoorbeeld afval, is gestroomd) ten opzichte van de vergunde handelingen uit de omgevingsvergunning.  Die bijkomende onderbouwing is reeds overgemaakt aan OVAM.  De bijkomende onderbouwing kan je hier nalezen. Alle informatie over het openbaar onderzoek bij het BSP vind je op de websites van de gemeenten:https://www.boom.be/openbaar-onderzoek-bodemsaneringsproject-kleiputten-terhagen-te-boom-en-rumsthttps://www.rumst.be/product/4337/sanering-kleiputten

Nieuws

Groen licht voor sanering- en heraanleg kleiputten Terhagen

18-05-2022

De Vlaamse regering verleent een vergunning voor de sanering en de landschapsherinrichting van het voormalige kleiontginningsgebied in Terhagen en Boom. Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg hopen het project vanaf 2023 te kunnen realiseren. De Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg dienden op 2 september 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag in. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir verleende de vergunning op 13 mei.De sanering is geen keuze, maar een verplichting voor de eigenaars. Experts kwamen tot de conclusie dat alles uitgraven niet haalbaar is en dat er geen haalbare technieken zijn voor sanering zonder aan het bos te raken. Daarom wordt op het terrein ca 35 hectare afgedekt met een folie en komt daar een laag zuivere grond bovenop. Deze grond zal van de Oosterweelwerf op rechteroever via de Schelde en de Rupel per schip vervoerd worden. Lantis zal daartoe langs de Rupel een kade aanleggen. Onder de Kapelstraat komt een tunnel voor het vervoer van de grond tussen de kade en de kleiputten.  Sanering ten onrechte in vraag gesteld Actiegroep ‘Red Onze Kleiputten’ diende bezwaar in tegen de vergunning. De sanering zou volgens hen in omvang zwaar overdreven zijn “om te kunnen voldoen aan een deal met Lantis rond de berging van vervuilde Oosterweelgronden”. Deze argumentatie wordt door OVAM teniet gedaan. Aan de hand van de objectieve gegevens uit eerdere en bijkomende grondwater- en percolaatanalyses werden deze foutieve beweringen weerlegd. Verspreid over het volledige gebied worden op tal van plekken in het (grond)water hoge tot zeer hoge concentraties gemeten aan aluminium, ammonium, chemisch zuurstofverbruik (CZV), fenolindex en stikstof. Eveneens worden zeer hoge concentraties aan chroom, kwik, lood, nikkel en zink waargenomen. Al deze verontreinigingen verantwoorden de grondige sanering zoals ze nu voorligt. De vele analyses tonen duidelijk aan dat een niet afgedekte  huishoudelijke stortplaats nog decennialang een bron van ernstige verontreiniging zou betekenen. Geen PFOS grond naar Terhagen De gemeenten, de grondeigenaars en Lantis, garanderen dat er enkel niet-verontreinigde grond zal worden aangevoerd naar de kleiputten. Zowel Lantis aan inscheepzijde als de provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg en de gemeenten Rumst en Boom aan ontvangstzijde zullen daar nauwgezet op toezien. Alle analyses zullen transparant worden gepubliceerd. Lantis voorziet een track & trace systeem zodat elke partij grond kan gevolgd worden van de exacte plek van afgraving tot de exacte plek van berging. Resultaat: Europese topnatuur Met de aanleg van het nieuwe landschap stappen we over naar een klimaatrobuust gebied dat inspeelt op de noden van natuur, mens en dier. Maar bovenal stellen we de kleiputten veilig voor de komende generaties. Het gebied wordt alleszins voor het grootste deel opnieuw bebost met een breed pallet van inheemse loofbomen. Het wilde en ruige karakter dat het vandaag heeft, blijft behouden. Doorheen het landschap zullen enkel onverharde en semiverharde paden lopen. Het zal publiek toegankelijk blijven voor wandelaars, fietsers en beoefenaars van andere laagdynamische recreatie. Trage wegen worden heraangelegd voor een betere fiets- en wandelmobiliteit doorheen het gebied. Versnipperde groene ruimten worden dankzij de sanering met elkaar verbonden via een ecocorridor en de aanleg van een rietmoeras. De volledige inrichting van deze groene corridor met beek, amfibiepoelen, waterbeheer voor fauna, omvorming naar ecotunnel en bebossing, zit mee in de globale vergunning. Experten onderzochten de huidige hydrologische situatie, schreven aanbevelingen en maakten berekeningen voor het nieuwe landschapsontwerp. Het gebied zal na de heraanleg veel meer dan vandaag werken als een spons voor de omgeving. In periodes met veel neerslag zal het water opslaan (in plaats van afvoeren naar de Rupel) en wateroverlast voorkomen. Dankzij die opslag blijven plasjes voor amfibieën dan weer vochtig in tijden van droogte. Ook de vegetatiewijziging naar een meer divers en vooral klimaatbestendiger bos, met meer droog bos en tegelijk een verbeterde natte natuurstructuur, is een cruciaal onderdeel van de omgevingsvergunning. De partners hebben de nodige middelen voorzien om dit bos gefaseerd en zo snel mogelijk te realiseren met de wetenschappelijke begeleiding van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Timing Nadat de kade en de tunnel zijn aangelegd, kunnen na de zomer van 2023 de gefaseerde ontbossing, sanering, grondaanvulling en herbebossing van start gaan. Deze werken zullen ca. 6 jaar duren. De eindafwerking, de ombouw van ecocorridor en ecotunnel en de afbraak van de kade nemen daaropvolgend nog een jaar in beslag.   De beslissing kan je hier downloaden.Het volledige dossier en alle adviezen zijn raadpleegbaar op www.omgevingsloket.be.  Hier vind je het advies van de omgevingsvergunningscommissie.  Het advies van de gemeente Rumst staat hier.Dat van Boom hier.