Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

OVAM bevestigt saneringsnoodzaak en vraagt technische aanvullingen BSP

Op 23 februari 2022 dienden De Vlaamse Waterweg N.V. en de provincie Antwerpen samen bij de OVAM een Bodemsaneringsproject (BSP) in voor de sanering van het asbeststort en huisvuilstort in de kleiputten van Terhagen via afdichting.

Dit BSP werd in openbaar onderzoek gebracht in de loop van de maanden maart tot juli 2022. Er waren talrijke inspraakreacties waarbij zowel het OBBO (oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek), de saneringsnoodzaak, de inhoud van de omgevingsvergunning als het bodemsaneringsproject zelf in vraag werden gesteld.

De OVAM sprak zich over deze BSP-aanvraag uit via een brief gedateerd 8 maart 2023. Deze brief kan je hier integraal nalezen.

Ze vraagt dat het BSP gewijzigd of aangevuld wordt, en bepaalt dat het aldus aangevulde BSP voor 16 februari 2024 opnieuw moet worden voorgelegd.

Deze vraag motiveert de OVAM als volgt:

Allereerst wordt opgemerkt dat er géén elementen of dossiergegevens worden ingeroepen die de saneringsnoodzaak tegenspreken. Die saneringsnoodzaak blijft dan ook overeind.

Wél worden een aantal bezwaren geopperd die de OVAM volgt, en waardoor het ingediende BSP moet worden aangevuld. Ook op basis van eigen bevindingen vraagt de OVAM aanpassingen. Samengevat slaan deze aanvullingen op:

- een betere uitwerking van de milieueffectbeoordeling, in het bijzonder wat het transport van het percolaat betreft;

- het wegwerken van de onduidelijkheid rond de aanwezigheid en stevigheid van de zuidelijke kleidijken;

- bijkomend onderzoek over de stabiliteit en zettingen van de ophogingen;

- meer duidelijkheid over de waterhuishouding, voor, tijdens en na de werken;

- een meer consistente uitwerking en verfijning van de MCA (multicriteria-analyse).

 

De BSP-aanvragers zullen er alles aan doen om deze bijkomende onderzoeksvragen op deskundige wijze te beantwoorden en zo snel als mogelijk een aangevuld BSP in te dienen.

Zij stellen daarbij vast dat de saneringsnoodzaak zelf door de OVAM wordt herbevestigd, en de voorgestelde saneringstechniek door afdichting evenmin in vraag wordt gesteld. 

Zoals steeds zal over het bijkomend onderzoek en de resultaten ervan worden gerapporteerd via onze website.

Hopelijk zullen deze aanvullingen leiden tot een definitief BSP en kan eindelijk tot de effectieve sanering van de storten worden overgegaan.  Tot dan zal het asbeststort afgesloten blijven en wordt er met regelmatige inspecties over gewaakt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zoals bevestigd werd via luchtmetingscampagnes.

 

 

 

Deel op facebook