Waarom saneren

Zag je onze korte infofilm over de sanering van de kleiputten al?

 

In de kleiputten te Rumst en Boom zijn er twee historische storten aanwezig. Vanaf het begin van de jaren ’70 werden door Eternit en de Stad Antwerpen stortactiviteiten uitgevoerd die plaatsgrepen tot begin de jaren ’80. Door NV Zeekanaal werd tussen 1994 en 1995 een grote hoeveelheid grond geborgen. 

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Aangezien er risico-activiteiten (stort) op het terrein hebben plaatsgevonden werd in opdracht van de Provincie Antwerpen door het studiebureau Technum een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) uitgevoerd in 2014. 

Je kan hier de resultaten van het bodemonderzoek en de conformiteitsverklaring van OVAM raadplegen. 

In het kader van het bodemonderzoek werd volgende overzichtskaart opgemaakt.

overzichtskaart bodemonderzoek

In het vaste deel van de aarde werd vastgesteld:

  • Eternit-stort met asbest waarbij de ophogingen en afdeklaag lokaal sterk verontreinigd is met zware metalen (terrein De Vlaamse Waterweg nv). Deze bevindingen maken een bodemsanering noodzakelijk.
  • Ter hoogte van de gipshoudende grond (tussen eternit-stort en huisvuilstort) wordt zink in verhoogde concentraties aangetroffen. Er gaat geen risico van uit. Voor deze specifieke vaststelling is geen bodemsanering noodzakelijk.
  • Zware metalen in de bodem en grondwater. Hiervoor is geen bodemsanering noodzakelijk.
  • Er werden op basis van deze bevindingen voorzorgsmaatregelen ter hoogte van de werfweg naar het Eternit-stort uitgevoerd

 

In het grondwater werd vastgesteld:

  • Over de volledige onderzoekslocatie worden op verschillende plaatsen zware metalen aangetroffen in het grondwater.  Er gaat echter geen verspreidingsrisico, noch een andere risico van uit: bodemsanering is niet noodzakelijk.
  • Grondwaterverontreiniging met anionen en kationen over de volledige onderzoekslocatie. Het stort met huishoudelijk afval gedraagt zich voornamelijk als brongebied. Er is een verspreidingsrisico voor sulfaat naar de Rupel. Deze resultaten maken een bodemsanering noodzakelijk.

 

Boringen

Over het hele terrein werden boringen uitgevoerd en peilbuizen geplaatst. Aan de hand van de bodem- en grondwaterstalen werd de verontreiniging in kaart gebracht. Dit geeft de volgende verontreinigingscontouren.

kaart boringen

 

kaart contouren vervuiling

kaart contouren vervuiling 2