home-page
Deel op facebook

Partners

Provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen is de motor achter tal van initiatieven in haar streek. Als bestuursniveau tussen de gemeenten en Vlaanderen is ze groot genoeg om veel te doen en klein genoeg om veel te betekenen. Vaak is ze de stille kracht achter de schermen, die met kennis van zaken en de streek oplossingen aanreikt voor uitdagingen die gemeentegrenzen overschrijden. Als straffe streekmotor zet de provincie Antwerpen dingen in gang en creëert ze ruimte om te bloeien, te bewegen, te beleven en te bewaren wat waardevol is.

De provincie Antwerpen is eigenaar van 70% van de gronden van het projectgebied. In het gebied ligt het huisvuilstort. Door het huisvuilstort af te dekken wil de provincie mogelijke risico’s op verontreiniging van het grondwater vermijden. Hiervoor gaat de provincie de samenwerking aan met de andere partners zodanig dat de sanering van de 2 verschillende storten samen en efficiënt aangepakt wordt.

Daarnaast wil de provincie samen met de omwonenden komen tot een gedragen eindinrichting van het gebied. We willen na afloop van de noodzakelijke saneringswerken het gebied teruggeven zodat de buurtbewoners weer volop kunnen genieten van het groen in hun achter- of voortuin. Hoe het er dan uit gaat zien zullen we samen met jullie bepalen. 

 

De Vlaamse Waterweg nv

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de Vlaamse waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de  aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.

Onze ambities zijn helder:

 • Meer binnenvaart voor een vlotter Vlaanderen.
  We schuiven de waterweg prominent naar voren als een volwaardige en aantrekkelijke vervoersmodus.
 • Toekomstgericht investeren en innoveren.
  Door investeringen in infrastructuur en in watergebonden bedrijventerreinen geven we perspectief en ruimte aan ondernemerschap op en langs het water.
 • Waterbeheersing voor een veilig Vlaanderen.
  We investeren verder in de duurzame beveiliging tegen overstromingen en bieden ook bij watertekorten oplossingen voor scheepvaart, drinkwaterproductie en proces- of koelwater.
 • Water(wegen), bron van leven én beleving.
  We zetten volop in op de multifunctionaliteit van onze waterwegen. 

 

Lantis

Lantis staat voor Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken.

Als onderdeel van de Vlaamse Overheid realiseert Lantis complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Ons doel is om de stad en regio te doen floreren door verbindingen te bouwen.

We werken aan duurzame en functionele verbindingen voor alle soorten weggebruikers en we verbinden de burgers meer dan ooit met een leefbare omgeving.

Lantis is de nieuwe naam voor de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv. Eén van de bekendste projecten van Lantis is de Oosterweelverbinding.

 

Gemeente Rumst

Terhagen kent een rijke geschiedenis als steenbakkersdorp. De industrie heeft het landschap mee vorm gegeven, met haar mooie en minder mooie kanten. Het lokaal bestuur Rumst wil Terhagen als woon- en leefgemeenschap versterken. Hiervoor zijn er de afgelopen jaren tal van initiatieven genomen.

 

Zo zijn er de ideeën voor een nieuw gemeenschapscentrum en de omvorming van de oude industriezone Molleveld. Er staan ook verschillende projecten van privé-investeerders op stapel, zoals het bouwen van woningen op de bouwgrond naast het Hof Van Crequi. In het dorpscentrum doet het Rumstse bestuur aan dorpskernvernieuwing, door een aantal sociale woonblokken te vervangen door verschillende kleinschaligere sociale woonprojecten in de kern.

Ook het groene karakter van het dorp wil het lokaal bestuur graag versterken. Ecologische groenbuffers langs beide zijden van Terhagen zullen natuur verbinden. Aan de zijde van de Crequilei en Schransstraat zijn bijkomende parkings in voorbereiding om er de parkeerdruk te verlichten.

De herinrichting van de oude kleiputten sluit hierbij aan. Het Rumstse bestuur heeft voor haar inwoners bekomen dat alle grondaanvoer voor de verplichte sanering via schip zal gebeuren en niet jarenlang via vrachtwagens door de dorpskernen. Het heeft ook gevraagd dat de inwoners mee bepalen hoe dit gebied na de sanering een groen gebied kan blijven dat voor iedereen toegankelijk is. Bovendien zal Terhagen haar steiger aan de Rupel hebben

Terhagen staat voor de volgende 10 jaar als het ware in de steigers.

Deze samenwerking is belangrijk om er een "Terhagen aan de steiger" van te maken. 

Deel op facebook