Deel op facebook

Nieuws en veelgestelde vragen

7 feb

Burgemeesters Boom en Rumst tevreden met duidelijk standpunt OVAM

07-02-2020

Er heerst al een tijdje commotie rond de sanering van de vervuilde kleiputten in de gemeenten Rumst en Boom. Sommigen stellen de noodzaak van een tijdelijke ontbossing voor de geplande saneringen in vraag.


De burgemeesters van beide gemeenten scharen zich achter de grondige sanering, de daaropvolgende landschapsaanleg en de aanplant van een klimaatbestendig bos. In een brief aan burgemeester Jurgen Callaerts van Rumst en het provinciebestuur bevestigt OVAM ook de weg daartoe. In die brief herhaalt OVAM de saneringsplicht die de grondeigenaars (de provincie en De Vlaamse Waterweg) hebben voor het asbest-, huisvuil- en gipsstort en bevestigt het de te gebruiken methode: afdekking met folies, kleien en gronden.  Een minimale afdekking laat geen herbebossing toe, waarschuwt OVAM, maar meer grondophoging wordt aanvaard zodat er alsnog kan worden herbebost. Ook erkent OVAM dat de aanvoer van deze gronden via de weg geen goed idee is.

Burgemeester Jeroen Baert van Boom is blij met de brief van OVAM:
“De voorlopige maatregelen die getroffen werden op het asbeststort en de goede monitoring van de situatie stellen ons gerust, maar het is een goede zaak dat OVAM er een grondige en definitieve sanering eist. De sanering van het asbeststort is voor Boom prioritair. Ook is het belangrijk dat na sanering geen golfterrein maar natuur wordt gecreëerd.”


Aanvoer Oosterweelgronden 

De brief sterkt de grondeigenaars en gemeenten in hun overtuiging dat ze de kans die het Oosterweelproject biedt moeten aangrijpen.
“Voor de toevoer van de grote hoeveelheden grond is er momenteel de opportuniteit om i.s.m. Lantis grond van de Oosterweelwerken over het water naar de putten te brengen. Op die manier gebeurt de ophoging niet alleen snel, maar blijven de bewoners van de Rupeldorpen ook bespaard van een jarenlang af- en aanrijden van zwaar vrachtverkeer”, aldus Jurgen Callaerts, burgemeester van Rumst.

Gedragen landschapsontwerp

Op 13 maart 2019 werd een ontwerp voor de landschapsinrichting van de kleiputten voorgesteld dat er kwam na een participatieproces met de omwonenden. In dit ontwerp wordt het eerder geplande golfterrein vervangen door een landschap met groene en zachte recreatie. De vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van dit ontwerp zullen worden aangevraagd.

Een grondige herinrichting en verrijking van het terrein zal de eigenaars veel meer gaan kosten dan een gewone sanering, maar ze zien ook de deugden die deze sanering op langere termijn naar de streek kan brengen: een uitgestrekt gebied voor Europese topnatuur dat beleefbaar blijft voor bezoekers.

 

De brief van OVAM aan het provinciebestuur kan je hier nalezen.

Nieuws

Stand van zaken voormalig asbeststort

20-01-2020

De Vlaamse Waterweg nv nam voorlopige maatregelen om elke vorm van verspreiding  van asbest vanuit het asbeststort ter hoogte van de Bosstraat in Boom tegen te gaan. De plaatsen waar asbest aan de oppervlakte komt, werden gefixeerd en afgedekt met glasvezel-polyesterdoeken met epoxyhars. Daarop kwam nog een extra coating ter bescherming tegen de weersomstandigheden.

Op de steilste zone nabij de parking in de Bosstraat werden houtsnippers aangebracht. Dit is een natuurlijk product waar nog water doorloopt zodat er in de lente planten op kunnen groeien.
Om ervoor te zorgen dat buurtbewoners en recreanten niet in contact kunnen komen met asbesthoudend materiaal werd de opening in de afsluiting dichtgemaakt en het wandelpad afgesloten dat vertrekt ter hoogte van de garageboxen in de Nachtegaalstraat. De prikkeldraad die geplaatst werd aan een steile helling vlak naast het wandelpad werd vervangen door gladde draad zodat dit geen gevaar meer vormt voor voorbijgangers.

Halfjaarlijks wordt door een erkend bodemsaneringsdeskundige een inspectie gedaan van het terrein. Tijdens de luchtmetingen door VITO uitgevoerd t.h.v. de Bosstraat en in de werfzone tijdens de werken werd geen asbest gemeten. Tot eind juni 2020 zullen luchtmetingen uitgevoerd worden in 2 fases (winter en lente) op 2 vaste en 2 tijdelijke meetpunten in de Bosstraat en in de Kapelstraat. Met deze metingen wil De Vlaamse Waterweg nv nagaan of er asbestvezels in de lucht aangetroffen worden. De resultaten van de eerste fase van deze meetcampagne zullen in de zomer 2020 beschikbaar zijn, de resultaten van de tweede fase in het najaar van 2020. Tijdens de controlemetingen op 6 plaatsen aan de omheining werden alvast geen asbestvezels gedetecteerd.


De situatie is momenteel  onder controle en wordt goed opgevolgd, maar voor de definitieve sanering is nog veel grondaanvoer nodig. De partners in het project hopen deze aanvoer via de Oosterweelwerken over het water aan te kunnen voeren om de omgeving niet te zwaar te belasten met grondtransport.   

Nieuws

Expertadvies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

20-01-2020

Gedurende de maand februari gaat een onderzoeksteam van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid gespecialiseerd in natuur en bosonderzoek, aan de slag op het terrein. Hun expertise wordt ingewonnen om gedetailleerd aan te geven hoe zo snel mogelijk een biodivers, duurzaam en erosiebestendig nieuw boslandschap kan worden aangelegd.

Het INBO onderzoekt eerst de sterktes en zwaktes van het huidige spontaan gegroeide bos op de stortplekken en in de kleiput en schetst de verwachte evolutie bij ‘niets-doen-beheer’. Vervolgens zal het INBO diepgaand deskundig advies geven over de wijze van bosaanplant, de soortenkeuze, de eventuele maatregelen van bodemverbetering, enz. Dit alles na grondige studie van de aard en de geschiktheid van de bodemmaterialen die vanuit Oosterweel zullen worden aangevoerd.  Een biodivers bos dat robuust is en bij wijzigend klimaat actieve koeling en luchtzuivering biedt voor de streek, is voor de initiatiefnemers én omwonenden immers cruciaal. Het INBO geeft ook concrete richtlijnen voor aanleg van de open ecosystemen (bv. het rietveld) en bijzondere habitats (bv. Kamsalamander, Rugstreeppad) die in het landschapsontwerp zijn voorzien.


Ook tijdens de jarenlange uitvoering van het project zal de opvolging door INBO worden gevraagd om de opbouw van het bodemprofiel of de bos-en natuurontwikkeling bij te sturen waar nodig en te optimaliseren waar het kan. 
Rekening houdend met de klimaatuitdagingen waar we met zijn allen voor staan, maakt het INBO ook een raming van de hoeveelheid koolstof die vandaag aanwezig is in de bosbodem en in de bovengrondse biomassa en van de evolutie na herbossing.

Tot slot geeft het advies over wat best kan gebeuren met de huidige bovengrondse houtige biomassa vanuit duurzaamheids- en klimaatperspectief. Dit alles om de slaagkansen voor een nieuw bos te garanderen dat sterk en gezond blijft voor vele generaties.

Nieuws

Bijkomende werken rond voormalig asbeststort

22-11-2019

In het kader van de voorzorgsmaatregelen rond het voormalige asbeststort in de Kleiputten ter hoogte van de Bosstraat in Boom worden vanaf volgende week nog enkele werken uitgevoerd. Verwacht wordt dat deze werken een 3-tal weken zullen duren.

 Er zal een bijkomende afsluiting geplaatst worden op een wandelpad dat nog toegang geeft tot het asbeststort. Dit wandelpad vertrekt ter hoogte van de garageboxen in de Nachtegaalstraat te Boom.

Aan de reeds geplaatste omheining zullen enkele herstellingswerken uitgevoerd worden waar beschadigingen opgemerkt werden. De prikkeldraad die geplaatst werd aan een steile helling vlak naast het wandelpad zal vervangen worden door gladde draad zodat dit geen gevaar meer vormt voor voorbijgangers. 

Verder werd vastgesteld dat de aangevoerde afdekgrond nabij de parking in de Bosstraat door afstromend regenwater weggespoeld werd. De geplaatste geotextiel is wel nog intact. De erosie en geulvorming op deze locatie zal aangepakt worden door het aanbrengen van kokosvezelmatten op de steilste, meest kwetsbare zones. Dit is een natuurlijk product waar nog water doorloopt en waardoor vanaf het groeiseizoen, lente 2020 ook planten op zullen kunnen groeien. 

De werken die 2 weken geleden begonnen om enkele zones met ongebonden asbest af te dekken, worden vandaag afgerond. In de winterperiode (van december 2019 tot mei 2020) zullen ook nog nieuwe luchtmetingen uitgevoerd worden in de omgeving van de Bosstraat.

 

Nieuws

Actiegroep gewezen op gevaren bij betreding vervuilde gronden

22-11-2019

De actiegroep ‘Red onze kleiputten’ wil haar 1-jarig bestaan vieren met een symbolische boomplantactie in de kleiputten tussen Boom en Terhagen. De eigenaars van de gronden, het provinciebestuur en De Vlaamse Waterweg, hebben de actievoerders verboden de verontreinigde gronden en in het bijzonder de met asbest vervuilde grond te betreden.

Een boomplantactie op het terrein is niet alleen gevaarlijk, maar ook contraproductief: het gebied moet voor de geplande afdekking en ophoging immers ontbost worden. De korpschef van politiezone Rupel werd op de hoogte gebracht.

Saneringsplicht

OVAM legt beide grondeigenaars een sanering op van het asbeststort en het gewezen huisvuilstort in de kleiputten. Die zal gebeuren door het afdekken en het ophogen van de vervuilde gronden. Na ophoging kan er dan opnieuw bebost worden en kan de aanleg van een groene nabestemming beginnen. Voor de toevoer van de grote hoeveelheden zand die daarbij nodig zijn, is er momenteel de opportuniteit om i.s.m. Lantis grond van de Oosterweelwerken over het water naar de putten te brengen. Op die manier gebeurt de ophoging niet alleen snel, maar blijven de bewoners van de Rupeldorpen ook bespaard van een jarenlang af- en aanrijden van zwaar vrachtverkeer.

Participatietraject

Naar aanleiding van de sanering startte de provincie een participatietraject op met alle belanghebbenden: eigenaars, overheden, inwoners en verenigingen. Op 13 maart werd een ontwerp voor de eindinrichting van de Kleiputten Terhagen voorgesteld dat er kwam na een (nog steeds lopend) participatieproces. In dit ontwerp wordt het eerder geplande golfterrein vervangen door een landschapsontwerp met groen en zachte recreatie als sleutelelementen.

Het ontwerp zal nu ingediend worden om de nodige vergunningen aan te vragen: het milieu-effectenrapport (MER), de omgevingsvergunning en het bodemsaneringsproject (BSP).

Eerste metingen tonen aan dat er geen actieve asbestbron is

03-07-2019

Sinds eind vorige week zijn alle instanties volop bezig om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen in verband met de asbestproblematiek in de kleiputten achter de Bosstraat in Boom. Deze maatregelen gaan onverminderd verder.

 

Naast het positieve nieuws dat de samenwerking op het terrein uitstekend verloopt en er geregeld overleg is, zijn inmiddels de eerste resultaten bekend van Fibrecount dat is aangesteld om asbest-luchtmetingen uit te voeren.

 

Deze vonden gisteren plaats op 6 verschillende meetpunten tussen 8u en 12u. Er werd in geen enkel van de meetpunten een vezel asbest geteld.

Dat betekent dat er op dit moment geen actieve asbestbron in de buurt is.

Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft tevens 2 meetpunten geïnstalleerd om gedurende een periode van 14 dagen non-stop de luchtkwaliteit te meten. Die resultaten maken we uiteraard ook bekend zodra de analyses afgerond zijn.

Nog even herhalen dat vanaf dinsdagmorgen de aannemers De Brandt en Mourik de probleemzones afdekken met een geotextiel die wordt verankerd met stalen beugels. Deze werken zullen ten laatste op 5 juli voltooid zijn. Vanaf maandag 8 juli zal De Brandt het geotextiel stelselmatig afdekken met een laag vette grond van een halve meter dik. Deze grond wordt voornamelijk aangevoerd vanaf de parking Kapelstraat. Deze wordt afgesloten en gebruikt als tijdelijke opslagplaats. Het transport gebeurt met rupsdumpers om beschadiging van het geotextiel te vermijden.

De uitvoering van de werken gebeurt uiteraard met respect voor alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen. De Vlaamse Waterweg nv en zijn veiligheidscoördinator zullen verder toezien op de uitvoering van de werken.

Nieuws

Veiligheidsmaatregelen rond asbestproblematiek kleiputten Terhagen

02-07-2019

Alle betrokkenen hebben een uitvoerig plan van aanpak opgemaakt om alle veiligheidsmaatregelen te treffen rond de asbestproblematiek in de kleiputten Terhagen.

Maandagvoormiddag vond in de brandweerkazerne van Boom onder voorzitterschap van waarnemend burgemeester Kris Van Hoeck een overleg plaats met vertegenwoordigers van De Vlaamse Waterweg, de milieudienst van de gemeente Boom, de afdeling Handhaving (departement Omgeving) en de aannemers De Brandt en Mourik.

Er werd een overzicht gegeven van de al genomen maatregelen en De Vlaamse Waterweg werd gevraagd om een plan van aanpak voor te leggen voor de verder te nemen voorzorgsmaatregelen:

na de besproeiing van het blootliggend asbestmateriaal bracht Mourik zaterdag een lijmoplossing aan om het vrijliggende asbest te fixeren. Na deze behandeling is het continu vernevelen met water niet meer nodig. Vandaar dat er geen “sproeiwagens” meer ter plaatse waren gedurende de rest van het weekend;

 

het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft tevens 2 meetpunten geïnstalleerd om gedurende een periode van 14 dagen non-stop de luchtkwaliteit te meten. Omdat deze metingen niet stopgezet kunnen worden om een tussentijdse stand van zaken vast te stellen, wordt er nog een ander bureau aangesteld dat vanaf dinsdag luchtmetingen zal doen op verschillende plaatsen in de Bosstraat. Zodra de analyses bekend zijn, worden deze gecommuniceerd;

 

vanaf dinsdagmorgen 2 juli dekken de aannemers De Brandt en Mourik de probleemzones af met een geotextiel die wordt verankerd met stalen beugels. Deze werken zullen ten laatste op 5 juli voltooid zijn;

 

vanaf maandag 8 juli zal De Brandt het geotextiel stelselmatig afdekken met een laag vette grond van een halve meter dik. Deze grond wordt voornamelijk aangevoerd vanaf de parking Kapelstraat. Deze wordt afgesloten en gebruikt als tijdelijke opslagplaats. Het transport gebeurt met rupsdumpers om beschadiging van het geotextiel te vermijden.

De uitvoering van de werken gebeurt uiteraard met respect voor alle nodige veiligheids- en beschermingsmaatregelen. De Vlaamse Waterweg en zijn veiligheidscoördinator zullen toezien op de uitvoering van de werken.

Mochten er wijzigingen komen aan het plan van aanpak dan volgt een nieuwe update.

Er wordt binnenkort een nieuw infomoment gepland waarvoor nog een uitnodiging volgt.

Nieuws

Voormalig asbeststort wordt ontoegankelijk gemaakt

24-05-2019

Het voormalige asbeststort in de kleiputten van Terhagen wordt volledig omheind. Dit om te vermijden dat buurtbewoners en passanten in contact kunnen komen met asbest. Recent werd na waarneming, staalnames en laboanalyses vastgesteld dat door erosie op een aantal plaatsen asbest aan de oppervlakte is gekomen. Het risico bestaat voor het opwaaien en verspreiden van het asbest.  

Om te vermijden dat er zich gezondheidsrisico’s zouden voordoen, besloten we om elk mogelijk contact met asbest  te verhinderen door het voormalige asbeststort in de kleiputten van Terhagen volledig te omheinen.

In eerste instantie plaatsen we hekken aan de toegangswegen waarbij de toegang tot het gebied verboden wordt. Zo kan niemand per ongeluk op het vervuild terrein terecht komen. De volledige afsluiting van het asbeststort volgt zo snel mogelijk. Tegelijk dekken we de plaatsen waar asbest aan de oppervlakte ligt af met aangevoerde grond.
We blijven op regelmatige basis inspecties uitvoeren om de situatie nauwgezet op te volgen.

Deze voorzorgsmaatregelen nemen we in afwachting van de geplande grondige sanering van het hele kleiputtengebied. De manier waarop een bodemvervuiling gesaneerd moet worden, is wettelijk geregeld in het bodemdecreet. Het bodemdecreet voorziet dat een erkende deskundige een uitgebreide studie maakt, het bodemsaneringsproject (BSP) waarin de verschillende saneringsmogelijkheden vergeleken worden op basis van duidelijke criteria. Het resultaat van deze studie is de sanering die moet uitgevoerd worden. Dit is geen keuze of voorstel van de eigenaars of overheden, maar een objectieve conclusie van de bodemsaneringsdeskundige.

De definitieve sanering van het asbeststort wordt ook als eerste binnen het globale saneringsproject van de kleiputten aangepakt. Een afzonderlijke grondige sanering van het asbeststort kan niet plaatsvinden voor 2021 omwille van de wettelijk te doorlopen, administratieve procedures. Dit behelst onder meer de opmaak van een milieueffectenrapport (MER), een bodemsaneringsproject (BSP), van een boscompensatiedossier, van een aanbesteding van werken…

De definitieve sanering van het asbeststort zal gebeuren door afdekking met signaalfolie. Bovenop die signaalfolie komt een ruime hoeveelheid grond. Dit met een dikte die opnieuw bebossing toelaat. De huidige ongezonde situatie is precies ontstaan omdat de beide stortplekken in de jaren ’90 op een slordige manier werden afgedekt met zeer beperkte hoeveelheid grond. Dan komt door bodemerosie (omwille van regen, wind, betreding, afschuivingen) asbest toch weer bloot te liggen. Precies omdat we deze problemen voor de toekomst willen vermijden, zal de definitieve sanering (ten vroegste 2021) grondig gebeuren en met een degelijke voorbereiding.

De projectpartners beseffen dat het saneringsproject een grote impact zal hebben op de omgeving. Anderzijds biedt het ook kansen. Kansen om een vervuilde situatie met blijvende gezondheidsrisico’s om te vormen tot een gezond en groen gebied.

Nieuws

Verwijderen van bomen en struweel voor behoud kamsalamander

11-01-2019

In de week van 14 januari 2019 worden er natuurwerken uigevoerd in het gebied voor het behoud van de kamsalamander.

In juni 2011 werden er in de kleiputten van Terhagen voor het eerst kamsalamanders waargenomen. De
kamsalamander heeft de status ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst en geniet door het Soortenbesluit een strikte
bescherming. Deze bescherming vloeit voort uit de Habitatrichtlijn waarbij kamsalamander is opgenomen
op bijlage II en IV. De strikte bescherming betekent dat niet enkel het dier op zich maar ook de rust- en voortplantingsplaatsen beschermd zijn en niet verstoord mogen worden.

De belangrijkste bedreigingen zijn het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van geschikte landbiotopen. De kamsalamander kent drie typen verblijfplaatsen: de wateren waar de eitjes worden afgezet, de plekken waar ze in de actieve periode verblijven en de plekken waar ze overwinteren.

De levenscyclus van de kamsalamander ziet er als volgt uit: eind februari tot begin maart trekken de dieren van het land naar het water. Na de voortplantingsperiode zijn ze weer op land te vinden op begroeide plaatsen onder stenen, planken en dergelijke meer. De overwinteringsperiode loopt van november tot en met februari. Overwintering gebeurt vooral op het land op vochtige, vorstvrije locaties buiten de invloed van het grondwater in holletjes, onder stammen, takken-stapels, steenhopen, etc.

Om het waterhabitat in stand te houden is het nodig om overmatige beschaduwing tegen te gaan door onderhoud/hakhoutbeheer van de oevers. Opslag van houtige gewassen dient tot een minimum te worden beperkt om bladinval en beschaduwing te minimaliseren.

BEHEER: om de beschaduwing van deze waterpartijen tegen te gaan wordt een deel van de boomopslag op de oever afgezet om een hakhoutbeheer te kunnen installeren. Het afzetten van dit struweel dient enerzijds om de poel grotendeels vrij te maken van houtige vegetatie en anderzijds te zorgen voor een (dichte) hakhoutbegroeiing waarin de kamsalamander in de winter een onderkomen vindt. Het afgezette hout zal op de oever geplaatst worden om extra schuilplaatsen voor de kamsalamander te voorzien.