home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Expertadvies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Gedurende de maand februari gaat een onderzoeksteam van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid gespecialiseerd in natuur en bosonderzoek, aan de slag op het terrein. Hun expertise wordt ingewonnen om gedetailleerd aan te geven hoe zo snel mogelijk een biodivers, duurzaam en erosiebestendig nieuw boslandschap kan worden aangelegd.

Het INBO onderzoekt eerst de sterktes en zwaktes van het huidige spontaan gegroeide bos op de stortplekken en in de kleiput en schetst de verwachte evolutie bij ‘niets-doen-beheer’. Vervolgens zal het INBO diepgaand deskundig advies geven over de wijze van bosaanplant, de soortenkeuze, de eventuele maatregelen van bodemverbetering, enz. Dit alles na grondige studie van de aard en de geschiktheid van de bodemmaterialen die vanuit Oosterweel zullen worden aangevoerd.  Een biodivers bos dat robuust is en bij wijzigend klimaat actieve koeling en luchtzuivering biedt voor de streek, is voor de initiatiefnemers én omwonenden immers cruciaal. Het INBO geeft ook concrete richtlijnen voor aanleg van de open ecosystemen (bv. het rietveld) en bijzondere habitats (bv. Kamsalamander, Rugstreeppad) die in het landschapsontwerp zijn voorzien.


Ook tijdens de jarenlange uitvoering van het project zal de opvolging door INBO worden gevraagd om de opbouw van het bodemprofiel of de bos-en natuurontwikkeling bij te sturen waar nodig en te optimaliseren waar het kan. 
Rekening houdend met de klimaatuitdagingen waar we met zijn allen voor staan, maakt het INBO ook een raming van de hoeveelheid koolstof die vandaag aanwezig is in de bosbodem en in de bovengrondse biomassa en van de evolutie na herbossing.

Tot slot geeft het advies over wat best kan gebeuren met de huidige bovengrondse houtige biomassa vanuit duurzaamheids- en klimaatperspectief. Dit alles om de slaagkansen voor een nieuw bos te garanderen dat sterk en gezond blijft voor vele generaties.

Deel op facebook