home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Actiegroep gewezen op gevaren bij betreding vervuilde gronden

De actiegroep ‘Red onze kleiputten’ wil haar 1-jarig bestaan vieren met een symbolische boomplantactie in de kleiputten tussen Boom en Terhagen. De eigenaars van de gronden, het provinciebestuur en De Vlaamse Waterweg, hebben de actievoerders verboden de verontreinigde gronden en in het bijzonder de met asbest vervuilde grond te betreden.

Een boomplantactie op het terrein is niet alleen gevaarlijk, maar ook contraproductief: het gebied moet voor de geplande afdekking en ophoging immers ontbost worden. De korpschef van politiezone Rupel werd op de hoogte gebracht.

Saneringsplicht

OVAM legt beide grondeigenaars een sanering op van het asbeststort en het gewezen huisvuilstort in de kleiputten. Die zal gebeuren door het afdekken en het ophogen van de vervuilde gronden. Na ophoging kan er dan opnieuw bebost worden en kan de aanleg van een groene nabestemming beginnen. Voor de toevoer van de grote hoeveelheden zand die daarbij nodig zijn, is er momenteel de opportuniteit om i.s.m. Lantis grond van de Oosterweelwerken over het water naar de putten te brengen. Op die manier gebeurt de ophoging niet alleen snel, maar blijven de bewoners van de Rupeldorpen ook bespaard van een jarenlang af- en aanrijden van zwaar vrachtverkeer.

Participatietraject

Naar aanleiding van de sanering startte de provincie een participatietraject op met alle belanghebbenden: eigenaars, overheden, inwoners en verenigingen. Op 13 maart werd een ontwerp voor de eindinrichting van de Kleiputten Terhagen voorgesteld dat er kwam na een (nog steeds lopend) participatieproces. In dit ontwerp wordt het eerder geplande golfterrein vervangen door een landschapsontwerp met groen en zachte recreatie als sleutelelementen.

Het ontwerp zal nu ingediend worden om de nodige vergunningen aan te vragen: het milieu-effectenrapport (MER), de omgevingsvergunning en het bodemsaneringsproject (BSP).

Deel op facebook