Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Verwijderen van bomen en struweel voor behoud kamsalamander

In de week van 14 januari 2019 worden er natuurwerken uigevoerd in het gebied voor het behoud van de kamsalamander.

In juni 2011 werden er in de kleiputten van Terhagen voor het eerst kamsalamanders waargenomen. De
kamsalamander heeft de status ‘kwetsbaar’ op de Rode lijst en geniet door het Soortenbesluit een strikte
bescherming. Deze bescherming vloeit voort uit de Habitatrichtlijn waarbij kamsalamander is opgenomen
op bijlage II en IV. De strikte bescherming betekent dat niet enkel het dier op zich maar ook de rust- en voortplantingsplaatsen beschermd zijn en niet verstoord mogen worden.

De belangrijkste bedreigingen zijn het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van de voortplantingspoelen en/of het verdwijnen van geschikte landbiotopen. De kamsalamander kent drie typen verblijfplaatsen: de wateren waar de eitjes worden afgezet, de plekken waar ze in de actieve periode verblijven en de plekken waar ze overwinteren.

De levenscyclus van de kamsalamander ziet er als volgt uit: eind februari tot begin maart trekken de dieren van het land naar het water. Na de voortplantingsperiode zijn ze weer op land te vinden op begroeide plaatsen onder stenen, planken en dergelijke meer. De overwinteringsperiode loopt van november tot en met februari. Overwintering gebeurt vooral op het land op vochtige, vorstvrije locaties buiten de invloed van het grondwater in holletjes, onder stammen, takken-stapels, steenhopen, etc.

Om het waterhabitat in stand te houden is het nodig om overmatige beschaduwing tegen te gaan door onderhoud/hakhoutbeheer van de oevers. Opslag van houtige gewassen dient tot een minimum te worden beperkt om bladinval en beschaduwing te minimaliseren.

BEHEER: om de beschaduwing van deze waterpartijen tegen te gaan wordt een deel van de boomopslag op de oever afgezet om een hakhoutbeheer te kunnen installeren. Het afzetten van dit struweel dient enerzijds om de poel grotendeels vrij te maken van houtige vegetatie en anderzijds te zorgen voor een (dichte) hakhoutbegroeiing waarin de kamsalamander in de winter een onderkomen vindt. Het afgezette hout zal op de oever geplaatst worden om extra schuilplaatsen voor de kamsalamander te voorzien.

Deel op facebook