Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Schorsing door RvVb in de zaak sanering kleiputten Terhagen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft met een arrest van 27 oktober 2022 de omgevingsvergunning voor de sanering en het landschapsherstel in de kleiputten van Terhagen geschorst.

De Raad oordeelt dat het zogenaamde derde middel op het eerste gezicht ernstig is. Dat middel steunt op een schending van de bepalingen m.b.t. de bescherming van vogel- en vleermuissoorten.  Er zou geen afdoende inventarisatie zijn uitgevoerd, de bescherming van de rustplaatsen en hun onmiddellijke omgeving zou over het hoofd worden gezien e.d.. 

De provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg lieten inventarisatie en toetsing inzake beschermde vogel- en vleermuissoorten uitvoeren door daartoe erkende deskundigen, en zijn dan ook ietwat verwonderd dat hier gebrekkig zou zijn opgetreden.  

Zij stellen ook vast dat de eerste middelen, waarbij de saneringsplicht in vraag werd gesteld en het alternatievenonderzoek werd bekritiseerd, niet zijn behandeld. Saneringsnoodzaak en gekozen saneringstechniek houden vooralsnog stand.

Vermits voor de Raad al was gemeld dat er niet wordt overgegaan tot boskap vooraleer een uitspraak te gronde is tussengekomen, heeft de opgelegde schorsing weinig tot geen praktische gevolgen. Het is nu wachten op een uitspraak ten gronde om aan de noodzakelijke sanering te kunnen beginnen.

Lees het arrest hier na.

Deel op facebook