Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Stikstofrapport

Het transport van gronden naar de kleiputten per schip en de losactiviteiten veroorzaken stikstofemissies. Om te beantwoorden aan de ministeriële instructie bij het recente stikstofarrest (KZD-13620) gaven de grondeigenaars studiebureau Arcadis de opdracht om de omvang te evalueren van de stikstofemissies en de hieraan gerelateerde vermestende en verzurende deposities op natuurgebieden langs het aanvoertraject en ter hoogte van de projectsite te Rumst.

Besluit van het rapport:

Op basis van de bekomen resultaten kan besloten worden dat het project niet zal leiden tot observeerbare effecten in het kleiputtengebied of elders. De verwachte deposities zijn zodanig laag dat deze in situ niet kunnen geobserveerd worden of kunnen leiden tot aantoonbare effecten (bv. veranderingen in vegetaties). Voor alle vegetaties in de onderzochte gebieden kan besloten worden dat de bijkomende vermestende depositie veel minder dan 1% van de kritische depositiewaarde zal bedragen.
Voor de verzurende deposities kunnen dezelfde conclusies getrokken worden, omdat vermesting en verzuring voor NOx deposities in verband staan met elkaar, evenals de kritische depositiewaarden voor de habitats.
Mogelijke vermestende en verzurende effecten ten gevolge van het project kunnen bijgevolg uitgesloten worden.

Het volledige stikstofrapport kan je hier lezen.
Het zal, naast de andere studies, onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning.

Deel op facebook